Statistisk Årsbok för Linköping 2019

Innehållsförteckning

  D = Diagram
   
  Källförteckning
  Symboler
   
  Tabellförteckning
   
  AREAL OCH INDELNING
1 Areal och folkmängdstäthet och invånare per km2 tätortsvis
2 Landareal tätort och invånartäthet i tätort per kommun
3 Folkmängd i distrikten efter kön 2018
D 4 Folkmängd i distrikten 2017-2018
5 Indelningar i Linköpings kommun, 1 jan resp. år
6 Nyckelkodområden i Linköpings kommun
7 Befolkningstäthet och invånare per km2, 1992-2018
8 Rikets indelningar i kommuner, församlingar och folkmängd 1860-2018
9 Gator och vägar samt jord och skog 2016-2018
  VÄDERLEK
10 Medeltemperatur, månadsmedelvärde, ºC 1931-2018
D 11 Högsta och Lägsta temperatur samt medeltemperatur 2017-2018
12 Max-temperaturer, ºC
13 Min-temperaturer, ºC
14 Nederbörd och antal dagar med nederbörd, 1931-2018
15 Nederbördsdagar, 2008-2018
16 Olika vädertyper 2014-2018
D 17 Nederbördsdagar 2016-2018
  BEFOLKNING
18 Folkmängd i Linköpings kommun, Östergötland och riket 1930-2018
D 19 Folkmängdsutveckling i Linköpings kommun, Östergötland och riket 1980-2018
D 20 Åldersfördelning, 2018, individer per åldersklass
21 Folkmängd i Linköpings kommun 1830-2018
22 Folkmängden i femårsklasser 1960-2018
23 Den äldre befolkningens fördelning på stadsdelar, tätorter o glesbygd 2018
24 Folkmängd efter ettårsklasser fördelat på kön 2018
D 25 Födda och döda 1993-2018
D 26 Inflyttade in och utflyttade från 1993-2018
D 27 Folkökning, födelseöverskott och flyttningsnetto 1993-2018
28 Förändringar i kommunens befolkning 1970-2018
29 Förändringar i kommunens befolkning 1911-2018 per 1 000 invånare av medelfolkmängden
30 Levande födda efter födelsemånad 2009-2018
31 Döda efter dödsmånad 2009-2018
32 Civilstånd efter kön och femåriga åldersklasser 2018
33 Folkmängd efter ålder, kön och civilstånd. Ettårsklasser 2018
D 34 Folkmängd efter ålder och kön 2018
35 Kvinnor per 1 000 män efter ålder 1940-2018
36 Folkmängdsutveckling kommundels- och distrik 1970-2018
37 Folkmängd efter ålder kommundels- och distrik 2018
38 Folkmängdsutveckling i stadsdelar, tätorter och glesbygd 1960-2018
39 Folkmängd efter ålder i stadsdelar, tätorter och glesbygd 2018
D 40 Folkmängd efter ålder i stadsdelar och tätorter, relativ fördelning
41 Folkmängdens förändringar i tätorter, stadsdelar och glesbygd
42 Folkmängd per statistikområden, 3- o 4-siffernivå 2014-2018
43 Folkmängden fördelad efter bakgrund och ålder 2018
D 44 Befolkningen med svensk eller utländsk bakgrund åldersklassvis
45 Utländska medborgare och statslösa fördelade efter nationalitet 2016-2018
46 Utrikes födda efter födelseland 2016-2018
47 Utrikes födda efter ålder och födelseland 2018
48 Personer med utländsk bakgrund 2018
49 Utländska medborgare och statslösa i tätorter, stadsdelar och glesbygd 2010-2018
D 50 Flyttande till och från Linköpings kommun 2018
51 Flyttande till och från Linköpings kommun 2017 och 2018
52 Flyttande till och från Linköpings kommun efter ålder och kön 2017 och 2018
D 53 In och utflyttade efter ålder 2018
D 54 Flyttningsnetto 1968-2018
55 Flyttande mellan Linköpings kommun och utlandet 2017 och 2018
56 Flyttningsutbytet inom kommunen, länet, övriga riket och med utlandet
  ARBETSMARKNAD
57 Förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping (dagbefolkning)
58 Förvärvsarbetande med bostad i kommunen (nattbefolkning)
59 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter kön och näringsgren 2017
60 Förvärvsarbetande nattbefolkning efter kön och näringsgren 2017
61 Förvärvsarbetande nattbefolkning efter kön, ålder och födeseland 2017
62 Förvärvsarbetande dagbefolkning sektorsvis efter kön 2017
63 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2016-2017
64 Förvärvsarbetande 16- år m arbetsplats i Linköping (dagbef) 2017
D 65 Förvärvsarbetande m arbetsplats i Linköping (dagbef) 2000-2017
66 Förvärvsarbetande m arbetsplats i Linköpings kommun (dagbefolkning) efter yrke och kön 2017
D 67 Inpendling och utpendling av förvärvsarbetande 2017
68 Förvärvsarbetande in- resp. utpendlare 16- år 2015-2017
D 69 Förvärvsarbetande och pendlare 2017
70 Anställda per arbetsställeområde i Linköpings kommun 2017
71 Antal arbetsställen efter storleksklass och företagsform, 2017 och 2018
72 Anställda i Linköpings kommun uppdelat på kön, verksamhetsområde och anställningsform 2015-2018
73 Anställda i Linköpings kommun efter verksamhetsområde 2015-2018
74 Anställda i kommunala bolag i Linköpings stadshus AB 2014-2018
D 75 Anställningar i Linköpings kommun efter verksamhetsområde och kön
76 Öppet arbetslösa, personer i program med aktivitetsstöd samt personer i arbete med stöd mars 2013-mars2018
D 77 Öppen arbetslösa och i arbetsmarknadsprogram i Linköpings kommun 1999-2018 samt jan-dec 2018
78 Öppet arbetslösa 2017 och 2018
79 Sökande i program med aktivitetsstöd 2017 och 2018
80 Nyanmälda lediga platser under månaden med mer än 10 dagars varaktighet 2010-2018
81 Kvarstående lediga platser med mer än 10 dagar varaktighet 20010-2018
82 Nyanmälda lediga platser och arbetssökande i Linköpings kommun, 2010-2018
  SAMFÄRDSEL
83 Trafikräkning på Linköpings kommunala vägnät 2018
84 Trafikräkning i sydvästra snittet 2018
85 Trafikolyckor i Linköpings kommun, antal skadade 2014-2018
86 Trafikolyckor i Linköpings kommun, antal döda 2014-2018
87 Resande i kollektivtrafiken 2014-2018
88 Trafiken vid Linköpings flygplats 2014-2018
  PRISER
89 Basbelopp enligt lagen om allmän försäkring 1960-2019
D 90 Årstakten för inflationen månadsvis jan 1998-dec 2018
D 91 Konsumentprisindex, årsmedeltal 1989-2018
92 Prisutveckling för KPI:s huvudgrupper jan-dec 2018
93 Inflationen i december 1965-2018
94 Konsumentprisindex och nettoprisindex 1996-2018
95 Huvud-och undergrupper i konsumentprisindex 2016-2018
96 Prisindex för användningsområden 2012-2018
97 Levnadskostnadsindex exkl. direkta skatter 1914-2018
98 Faktorprisindex för bostäder 1996-2018
99 Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel, 2013-2018
100 Kronans värde under åren 1915-2018
  BOSTÄDER
101 Lägenheter efter hustyp 2015-2018
102 Färdigställda lägenheter 1975-2018
D 103 Färdigställda lägenheter 1975-2018
104 Lägenhet efter hustyp och bostadsarea, 2016-2018
D 105 Lägenheter efter hustyp och bostadsarea, 2018
106 Lägenhet efter hustyp och byggperiod 1930-2018
107 Färdigställda lägenheten i nybyggda hus efter upplåtelseform 2014-2018
108 Bostadsanpassningsbidrag 2014-2018
109 Bostäder efter hustyp, upplåtelseform och delområden, 2018
110 Färdigställda och antal lägenheter i stadsdelar, tätorter och glesbygd 2017-2018
111 Hushåll efter storlek 2015-2018
D 112 Antal hushåll per hushållsstorlek, 2018
113 Antal hushåll efter hushållstyp och antal barn, 2018
114 Antal hushåll efter hushållsstorlek samt folkmängd efter delområden 2018
115 Stångåstadens lägenhetsbestånd, 2018
116 Försålda småhus 2012-2018
117 Nybyggda bostäder och rumsenheter, 2016-2018
  SOCIAL OMSORG
118 Särskilda boendeformer för äldre 65- år, 2015-2018
119 Färdtjänst 2015-2018
120 Hemtjänst 2015-2018
121 Faktatabell för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass
122 Barn i förskola, och anna pedagogisk verksamhet samt barn i fritidshem
123 Individ och familjeomsorg, barn, unga och vuxna 2016-2018
124 Insatser för personer med funtionshinder 2016-2018
125 Ekonomiskt bistånd samt biståndshushåll i Linköpings kommun 2015-2018
126 Personer som erhåller ek. bistånd efter inrikes och utrikes födda, antal barn, andel av befolkning 2015-2018
127 Ekonomiskt bistånd 2015-2018
128 Ohälsodata 2017 och 2018
129 Sjukpenningdagar 2017 och 2018
130 Individ och familjeomsorg enligt SOL under året 2015-2018
  HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT SAMHÄLLSSKYDD
131 Verksamhetsstatistik Region Östergötland och primärvården i Linköping
132 Gravsättningar och kremationer
133 Räddningstjänsten i Östra Götaland samt insatser 2014-2018
134 Räddningstjänsten insatser per olyckstyp i Östergötlands kommuner
  RÄTTSVÄSEN
135 Anmälda brott i Linköpings polisområde 2015-2018
136 Anmälda brott i Östergötlands kommuner 2012-2018
D 137 Anmälda brott i Linköping och Norrköpings kommun 1997-2018
  UNDERVISNING
138 Betygsfördelning i procent för de kommunala grundskolorna jämfört m riket
139 Antal elever i grundskolan per skolenhet oktober 2018
140 Elever i gymnasieskolorna fördelade på skola, kön och år
141 Faktatabell för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, Komvux
142 Helårsstudenter och helårsprestationer vid Linköpings universitet
143 Heltidsstudenter bosatta i Linköping efter folkbokföringskommun
144 Heltidsstuderande nybörjare vid Linköpings universitet
145 Examina vid Linköpings universitet
146 Examina fördelade efter universitet/högskola
147 Folkhögskolor hösten 2018
148 Befolkningen i åldrarna 16-64 år efter ålder och studiedeltagande 2018
149 Andel studerande 2014-2017
150 Svenska medborgare resp. utländska medborgare efter utbildningsnivå 20-64 år, boende i Linköpings kommun
  FRITID OCH KULTUR
151 Fritidsanläggningar i Linköpings kommun
152 Åskådare vid vissa idrottstävlingar och andra arrangemang
153 Uthyrda timmar i kommunala fritidsanläggningar
154 Linköpings Stadsbibliotek
D 155 Besökare på biblioteket
156 Föreläsningsföreningen
157 Museum i Linköping
158 Östgötateatern-em deö av scenkonst, 2015-2017
159 Studieförbund
160 Visit Linköping & Co.
161 Kultur- och fritidsverksamhet
  INKOMSTER
162 Medelinkomst för befolkning 20- år efter kön och civilstånd
163 Inkomsttagare, 20- år, efter sammanräknad förvärvsinkomst
164 Förvärvsinkomst per individ, medelinkomst för bef 20-64 år
165 Skattekronor och kommunal utdebitering i Linköpings kommun 1970-2018
166 Skattesats och skatteunderlag för hela riket 1970-2018
167 Disponibel medianinkomst för befolkningen 18 år efter hushållstyp 2013-2017
  KOMMUNENS FINANSER
168 Resultaträkning 2015-2018
169 Balansräkning 2015-2018
170 Investeringsredovisning 2018
171 Ekonomisk redovisning för kommunen och koncernen, 2017-2018
172 Kassaflödesanalys för kommunen och koncernen, 2017 och 2018
173 Redovisning för kommunens företag inom Stadshuskoncernen, 2017 och 2018
174 Kommunägna bolag – ägandeförhållanden 2018
  ENERGI, VATTEN, AVFALL OCH MILJÖ
175 Tekniska Verken i Linköpings kommun 2013-2017
D 176 Värmeproduktion totalt, GWh 2013-2017
D 177 Värmeproduktion Gärstadsverket, GWh 2013-2017
D 178 Värmeproduktion Hetvattencentralen, GWh 2013-2017
179 Vattenproduktion 2014-2017
180 Insamling av hushållsavfall samt återvinning av material 2013-2017
181 Luftföroreningar uppmätta i Linköpings kommun 1987-2017
182 Antal prover och besök utförda av Miljökontoret 2014-2017
183 Skyddad natur i Linköpings kommun 2017
  ALLMÄNNA VAL
184 Riksdagsvalen i Östergötland och Linköping 2010-2018
185 Landstingsvalen i Östergötland och Linköping 2010-2018
186 Kommunfullmäktigevalen 2010-2018
187 Partiernas röstandelar vid kommunfullmäktigevalet 2018
D 188 Riksdagsvalen 2002-2018
D 189 Kommunfullmäktigevalen 2002-2018
D 190 Valdeltagande 1979-2018
191 Kommunfullmäktigevalen: Valda ledamöter 1934-2018
D 192 Röstandelar fär blocken i kommunfullmäktigevalen 1979-2018
193 Valdeltagande i allmänna val i Linköping
194 Folkomröstningar 1955-2003
195 Val till EU-parlamentet 2014 och 2019
D 196 Riksdagsvalet 2018 och jämförelse med val till EU-parlamentet 2019 i Linköpings kommun
  STÖRRE KOMMUNER
197 Kommuner i storleksordning efter antal invånare 31 dec 2018
198 Utrikes födda i några kommuner 2017 och 2018
199 Förskola, familjedaghem och fritidshem 15 okt 2018
200 Antal personer 65- år som erhöll korttidsplats okt 2018
201 Månadsstatistik om biståndsmottagare efter inrikes, utrikes födda, flyktingar, antal barn och andel av befolkning i jämförelse med andra kommuner 2018
202 Utbetalt ekonomiskt bistånd avseende december månad i jämförelse med andra kommuner, dec. 2016-2018
D 203 Månadsstatistik över ekonomiskt bistånd, kr/inv, i jämförelse med andra kommuner 2018
204 Skattesatser, skatteunderlag och skatteinkomst
205 Kommunal utdebitering 2015-2018
206 Trafikolyckor 2018
207 Skadade personer i trafiken 2018
208 Biltäthet i de 15 största kommunerna och i Sverige 2013-2018
209 Personbilar i trafik efter kommun och ägande 2018
  ÖSTERGÖTLAND
210 Folkmängd i Östergötlands läns kommuner 2000-2018
211 Folkmängd efter ålder i Östergötlands läns kommuner 2018
212 Kommunernas kostnader för vissa verksamheter 2018
213 Landareal och invånartäthet, bostäder samt lägenheter
214 Flyttningar för länet och dess kommuner under 2018
215 Ekonomiskt bistånd samt biståndsmottagare i Östergötlands läns kommuner 2018
216 Skattesatser, skatteunderlag och skatteinkomst 2019
217 Biståndsmottagare efter kön, inrikes resp. utrikes födda samt antal barn i jämföreslse med kommuner i Östergötlands län 2018
218 Personbilar i Östergötland 2016-2018
219 Fordon i trafik 2013-2018
220 Personbilar i trafik efter drivmedel, 2018
221 Riksdagsvalen 2002-2018 i Östergötlands län
222 Landstingsvalen 2002-2018 i Östergötlands län
223 Mandatfördelningen i kommunerna i Östergötlands län 2018
  EU-STATISTIK
224 Konsumentprisernas utveckling i EU-länderna 2016-2018
225 Inflationstakten enligt HIPK i EURO-området 2014-2018
   
  FÖRTECKNING ÖVER STATISTIKINFO
   
  KARTOR
  Östergötlands län
  Linköpings kommun
  Linköpings tätort
  Linköpings kommun, nyckelkodområden 3-siffernivå
  Linköpings kommun, nyckelkodområden 4-siffernivå
  Linköpings tätort, nyckelkodområden 3-siffernivå
  Linköpings tätort, nyckelkodområden 4-siffernivå